Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

De Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude / Boskoop heeft tot doel de rust, natuurbeleving en natuurwaarden in het gebied tussen A12 en N11, Gouwe en HSL, te behouden. Niet door alle veranderingen tegen te houden. Maar door bestaande knelpunten in wegverbindingen op te lossen binnen het bestaande tracé en verdere versnippering van het landschap te voorkomen.

Laatste nieuws

Suggesties voor uw “zienswijze” en toelichting op de voorstellen Provincie- en Gemeentebestuur

 

Samenvatting:

Provincie- en Gemeentebestuur sturen al 10 jaar niet op onderbouwde analyse van knelpunten en samenhang, negeren de rol van Rijkswegen om sluipverkeer te voorkomen, deden en doen niets aan de ontsluiting van Zoetermeer naar de A4, benutten unanieme moties van Provinciale Staten en Gemeenteraad niet, luisteren niet naar belanghebbende burgers en bedrijven en leren niet van alle commentaren en adviezen. Ze bleven bij een al 10 jaar oud en nooit onderbouwd plan. Er zijn nu 2 Provinciale Inpassing Plannen (PIP) uitgebracht. Die bieden de laatste mogelijkheid uw ‘zienswijze’ formeel kan laten ‘horen’. Die is belangrijk, want die kan de Stichting “Het kan anders” gebruiken bij de juridische procedure die tegen de PIP mogelijk is. Een zienswijze indienen helpt.

Voor de inwoners van Hazerswoude-Dorp zijn de suggesties van het Dorpsoverleg uiteraard ook bruikbaar, maar wij gaan niet zo in detail. Belangrijk is wel daar toe te voegen wat onder 1. staat:

 

Suggesties voor de tekst van uw zienswijze t.a.v. PIP m.b.t. de N209 in Hazerswoude-Dorp

1. Ik eis de voorwaardelijke verplichting dat de wegindeling, de afslagen, rotondes, de parkeerplaatsen voor de winkels, de bushalte en wat er verder op en langs de N209 in de bebouwde kom van Hazerswoude-Dorp ligt dat in het bestemmingplan verkeer is opgenomen, ook aan de PIP verbonden wordt.

2. (wat u van de punten van het Dorpsoverleg die op hun website staan wilt overnemen)

3. De Provincie heeft de nieuwbouw in het Oostelijke stadsdeel van Zoetermeer en het bedrijventerrein Prisma toegestaan zonder voldoende capaciteit naar de A4 via de N206 of alternatief te eisen en staan lozing van sluipverkeer via de Australië weg op de N209 ongebreideld toe. Waardoor de N209 zwaar wordt overbelast met sluipverkeer dwars door Hazerswoude-Dorp naar Amsterdam via de N11.

3.1. Ik eis dat de Provincie een onderzoek laat doen naar de Stikstofbelasting van de Natura 2000 gebieden Meijendel&Berkheide, Nieuwkoopse Plassen en De Wilck die alle 3 ruim binnen een straal van 25 km van de N209 bij Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp liggen, voordat een besluit over de PIP of enige maatregel wordt genomen om de doorstroming op de N209 door Hazerswoude-Dorp te vergroten.

3.2. Ik eis ook, dat de Provincie onmiddellijk maatregelen neemt om de hoeveelheid verkeer te verminderen als mocht blijken dat de stikstofbelasting nu al te hoog is.

4. Ik eis een grondig onderzoek als onderdeel van de MER of de huidige en de door de provincie gewenste doorstroming van het wegverkeer over de N209 door Hazerswoude-Dorp voldoen aan de wettelijke eisen terzake van alle uitstoot en geluid 7/24.

5. Voor Hazerswoude-Dorp heeft – zelfs als onverhoopt de voorgaande punten er al niet toe leiden dat er maatregelen moeten worden genomen om het verkeer over de N209 sterk te verminderen - NIETS aan de N209 door het Dorp WIJZIGEN mijn voorkeur. Immers, hoe meer files, hoe groter de kans dat het sluipverkeer kiest voor de snelwegen die ervoor zijn aangelegd en ruim voldoende capaciteit bieden: de A12 en de A4. Bij de laatste is alleen een betere strokenverdeling nodig.

6. Het is aan u om de aangedragen alternatieven door externe deskundigen en de lokale bevolking te laten onderzoeken en een ervan te realiseren door de aangetoonde knelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop prioriteit te geven boven de aanleg van de N207 Z alias (Verlengde) Bentwoudlaan die verkeerskundig niets oplost voor het knelpunt Boskoop en het knelpunt Hazerswoude-Dorp alleen maar groter maakt.

 

Suggesties voor de tekst van uw zienswijze t.a.v. PIP m.b.t. de N207 Zuid langs Boskoop/Waddinxveen en Bentwoud

7.De Provincie wil al 10 jaar, zonder ooit verkeerskundig de noodzaak te hebben aangetoond, een Provincialeweg N207 Zuid alias (verlengde) Bentwoudlaan, aanleggen. Door ‘Het Molenberaad’, een coalitie van inwonersverenigingen in Boskoop, Hazerswoude en Waddinxveen, met hoogopgeleide en ervaren verkeerskundigen, zijn daarentegen onderbouwde alternatieven ontwikkeld. Die geven bestaande grote verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp prioriteit en bepleiten de Bodegravenboog als de meest effectieve verbinding van bestaande Rijkswegen A20-N11. Ze toonden met de cijfers en het rekenmodel van de Provincie aan dat zo geen doorgaand verkeer het Groene Hart wordt ingetrokken. Provincie en gemeenten hebben dit nooit weerlegd, maar stelselmatig genegeerd. De overbodige N207 Zuid tast de leefbaarheid van Waddinxveen en Boskoop West zeer sterk aan. De rust en de natuur in het oostelijk deel van het Bentwoud wordt ernstig geschaad en er wordt nog meer verkeer over de kruising van de 800 jaar oude Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp gejaagd. Van overleg is in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen nooit sprake geweest, slechts van voorlichting over ‘in beton gegoten’ plannen. Ik verwijs daarvoor naar de website www.molenberaad.nl en de talloze ingezonden stukken en artikelen in de Groene Hart Koerier.

7.1. Ik eis dat de Provincie een onderzoek laat doen naar de Stikstofbelasting van de Natura 2000 gebieden Meijendel&Berkheide, Nieuwkoopse Plassen en De Wilck die alle 3 ruim binnen een straal van 25 km van de N207 Zuid liggen, voordat een besluit wordt genomen over de PIP N207 Zuid.

7.2. Ik eis een grondig onderzoek als onderdeel van de MER of de huidige uitstootmetingen en geluidsmetingen van het wegverkeer over de Zijde in Boskoop voldoen aan de wettelijke eisen terzake van alle uitstoot en geluid 7/24. Als dit niet het geval is, dan is prioriteit geven aan de aanleg van een Noordelijk aquaduct in Boskoop boven de aanleg van de N207 Z noodzakelijk, omdat verkeerskundig voorgerekend een aquaduct aan de noordzijde van Boskoop een 40% reductie van verkeer op de Zijde oplevert en de n207 Zuid slechts enkele procenten binnen de onzekerheidsmarge van het rekenmodel.

8. De PIP negeert een Motie van Provinciale Staten die eerst alle door de projectorganisatie “Beter Bereikbaar Gouwe” fase 2 genoemde deel tracés in samenhang beoordeeld wil zien, voordat een PIP van de N207 Zuid in behandeling wordt genomen. De Gedeputeerde beweert dat dit allemaal gedaan is, maar dat onderzoek en de rapportage daarover maakt geen onderdeel uit van de PIP. Ik eis dat dit wel in de PIP wordt opgenomen om mijn zienswijze daarop te kunnen geven.


https://www.dropbox.com/s/7bx9gnx0q013oj3/2022%2006%2024%20Suggesties%20zienswijze%20en%20toelichtin...

Provinciale vernieling deel Groene Hart in beeld


Rij mee met de foto’s, maak het ritje zelf. En u ziet waarom er geen geld is voor een aquaduct in Boskoop of een tunnel in Hazerswoude-Dorp als dit doorgaat. Een beeld van de aantasting van leefbaarheid, natuur- en recreatiewaarden door politici die grossieren in onwaarheden. Het is nog tegen te houden.

 

De eerste 2 kilometer van de weg die “laan” wordt genoemd is klaar. Wij nemen u in foto’s mee langs de aanloop en het aangelegde stuk. Dan weet u wat ons te wachten staat als de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) voor de N207 Zuid niet weigeren. Door deze verspilling blijven Boskoop en Hazerswoude-Dorp nog minstens 15 jaar opgezadeld met enorme files, ziekmakende uitlaatgassen en lawaai.  Het Bentwoud is nu nog schitterend voor wie rustig wil wandelen en fietsen en foto’s wil maken van de vele bijzondere vogels. Dat is voorbij als de “Verlengde Bentwoudlaan” autoweg er komt en zeker bij een 2x2 die voor de verbredingskosten wellicht verder uitstel dan 15 jaar voor de echte files betekent.

 

Op het kaartje hierboven staan de nummers van de foto’s en de plaats en de richting waarheen die gemaakt zijn. De nummers staan ook op de foto’s, de toelichting vermeldt  het fotonummer ook.We beginnen de rit, komend vanuit de richting Utrecht, bij de afslag Gouda van de A12 en rijden in Westelijke richting (foto1). Kort daarna kunnen we rechtsaf naar de N207 langs de Oostkant van de Gouwe of rechtdoor over de N451 richting den Haag/Waddinxveen. (foto 2) In de verte ziet u de oprit naar de Amaliabrug over de Gouwe (deze 2x2 ‘parallelstructuur’ kostte 180 miljoen!)

De brug is extra hoog gemaakt om de containerschepen te laten passeren zonder brugopening. Maar de nooit geraadpleegde schippers vinden de bocht inde Gouwe onoverzichtelijk, de stuurhut wordt niet naar beneden gebracht, waardoor de brug altijd open moet. Zelfs bij de avondspits vormt zich een “file” van een handvol auto’s voor de open brug op de nauwelijks bereden weg. De provincie had gedacht afrit 11 richting Den Haag / Rotterdam op de A12 af te sluiten en al het verkeer vanuit Gouda in die richting over de Amaliabrug te leiden. Kennelijk zonder overleg met het Goudse bedrijfsleven, want dat verzette zich zo sterk tegen de afsluiting dat de Provincie ervan af zag.

 

Als we deze weg vervolgen gaan we eerst omlaag en dan weer omhoog over de spoorlijn Alphen-Gouda. Dan dalen we weer af naar een kruising met verkeerslichten. Rechtdoor komt u weer op de A12. Linksaf op de A20 naar Rotterdam via de zogenoemde “Moordrechtboog” waar ook de Wijk Gouda-Westergouwe op is aangesloten. Rechtsaf komt u op wat het begin van de N207 Zuid moet worden. Op dit punt is meer te zien.

Foto 3 is genomen vanaf de Rotterdamse kant van de kruising de “Vredenburghlaan” in, het eerste deel van de N207 Zuid, nu nog N457 genaamd. We komen in deze rit hier van rechts en draaien dan deze N457 op.

Het interessante van deze positie is dat u in de rechterhoek van de fotowoningbouw ziet. Op foto 4 zoomen we in.

Rechts de 2x2 Provinciale parallelweg van de A12 waar we op deze rit vandaan komen. Maar nu zien we wat ontbreekt: de aansluiting naar de al heel lang bestaande Zuidelijke Randweg langs de wijk Triangel en het bedrijventerrein Coenecoop op deze kruising. Daar pleit de vereniging Behoud van landelijk Waddinxveen al jaren voor.


Op foto 5 staan we op de middenberm van de “Vredenburghlaan”, het eerste deel van de N207 Zuid. Genoeg ruimte voor een 2x2 snelweg. De jongste richtlijn voor Provinciale wegen is standaard gericht op uitbreiding naar 2x2!

De bomen links moeten het een provinciaal karakter geven. Dus alle zalvende woorden van politici ten spijt: als zo’n weg verkeer Rotterdam – Amsterdam gaat aanzuigen …. Terwijl de Bodegravenboog niets vernield en de capaciteit er al ligt!

 

We zien op deze foto ook de kruising met de Beijerincklaan, de al heel lang bestaande uitvalsweg van Waddinxveen naar de A12. Rechtsaf Waddinxveen, linksaf Moerkapelle. Rechtdoor ‘Logistiekpark A12’ volgens de borden, maar omgedoopt tot ‘Businesspark Vredenburgh’ waarop ook 2 vervuilende BiomassaCentrales zijn gepland.  

We gaan na de verkeerslichten van de kruising omhoog over de Plasweg. (foto 6) Voor 2x2 met 100 km/h is dit te smal, met een kleine aanpassing voldoende voor een 2x2 autoweg. De weg draait hierna in Noordelijke richting zodat de ‘Bentwoudlaan’ er op kan aansluiten.

De weg eindigt op een rotonde, net voor een polderweggetje met de naam ‘Zesde Tochtweg’. (foto 7) Linksaf het enorme ‘Businesspark Vredenburgh’, rechtsaf bereikt u de Plasweg


Rechts de Plasweg van Waddinxveen met vrijstaande huizen. Die wisten bij de koop nog niet dat ze aan een snelweg in wording wonen. (foto 8)

De namen met het toevoegsel “laan” zijn nogal misplaatst als u dit ziet. Als u de Plasweg linksaf opgaat kunt u weer in Boskoop en Hazerswoude komen. (foto 9)

U ziet op het kaartje dat de N257/’Vredenburghlaan’ slechts een aansluiting op de Plasweg van Waddinxveen en de Noordzijde van het ‘BusinessPark’ biedt en voor wie sneller van de Beijerincklaan richting A20 of A12  denkt te rijden. Zinloos voor Waddinxveen. De enorme woonwijk ‘Triangel’ en het al heel lang bestaande bedrijvenpark Coenecoop hebben er niets aan. Met een korte aansluiting naar de ‘Zuidelijke Rondweg’ was dat probleem aanzienlijk goedkoper opgelost.

We kunnen dit op wettelijke gronden nog stoppen. Onderteken de petitie https://stopn207zuid.petities.nl

Hierboven kaartje met voorstel Molenberaad aan Provincie en Gemeente-besturen voor "scenario 6". Een alternatief dat de knelpunten écht oplost, zonder aantasting Bentwoud / Groene Hart én kan worden betaald met de al beschikbare middelen. De bevolking van Hazerswoude-Dorp wil alleen een tunnel (over een slimme oplossing die niet de kosten van de tunnel wet  veroorzaakt en het technische bezwaar van het Waterschap wegneemt. Daarvoor is op koste termijn overleg tussen vertegenwoordigers van de bevolking en civiele deskundigen nodig.


Onze vereniging heeft met enkele andere een coalitie gevormd met de naam " Molenberaad"  Die omvat de verenigingen Behoud van Landelijk Waddinxveen, Bewoners Weidelanden,  Natuurbehoud Groenpoort en Vrienden van het Bentwoud   met meer dan 2000 leden  Het Molenberaad heeft ook een brochure uitgebracht met cijfers die met het verkeersmodel van de Provincie zijn geproduceerd en een ander licht werpen op de beweringen van de Gedeputeerde die nooit zijn weerlegt.


Voor de uitingen van het Molenberaad bezoek www.molenberaad.nl . 
GS Zuid-Holland en College Alphen a.d. Rijn verwarren korte en lange termijn

College van Alphen ad Rijn mag het vuile werk opknappen

Het heeft u vermoedelijk al bereikt. Het College van Alphen aan den Rijn heeft – gezien de fouten in tekst en cijfers - in haast een voorstel aan de Gemeenteraad gestuurd voor verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp. Waarom die haast? Het College, en op grond van haar voorstellen ook de Gemeenteraad, heeft zonder goed huiswerk te hebben gedaan en betrokkenheid van de bevolking informeel en later formeel ingestemd met de aanleg van een weg die geen enkel verkeersknelpunt in de gemeente oplost, maar slechts doorgaand verkeer zal aantrekken: de N207 Zuid, met de misleidende naam “Bentwoudlaan”.  

Provinciale Staten heeft door de eenzijdige en onvolledige informatie van de gedeputeerde 2 jaar geleden een besluit tot aanleg genomen, maar had wel door dat er geen overzicht was in welk “masterplan” voor Westelijk Zuid-Holland deze weg zou passen. Ze zag ook dat de N209 door Hazerswoude-Dorp een knelpunt was. Vandaar “het Amendement”.  Dat moet de gedeputeerde uitvoeren, maar die heeft het College van Alphen a.d. Rijn kennelijk zo in de tang dat het College het vuile werk in o.a. Hazerswoude op moet knappen.

 

Provincie hield het bewust vaag

Gedeputeerde Staten heeft het nooit aangedurfd aan de hand van haar eigen verkeersmodel aan te tonen dat de berekeningen die het Molenberaad met haar model maakte, niet klopten. Het ingenieursbureau Movares toonde onlangs voor Beter bereikbaar Gouwe aan dat ook de al naar de N11 doorgetrokken variant niets oplost van de knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Deze weg trekt slechts verkeer dat ook met de Bodegravenboog via A12 en N11 (beide eigendom van het Rijk) kan worden afgewikkeld. Die door een snelwegboog verbeterde aansluiting tussen N11 en A12 in westelijke richting komt er. Dus waarom zo’n haast met een concurrerende weg van de Bodegravenboog die meer kost dan het oplossen van de voor ieder zichtbare knelpunten op de Zijde in Boskoop en de N209 en Dorpsstraat door Hazerswoude-Dorp?

 

Verdeeldheid, maar ook eenstemmigheid in Hazerswoude-Dorp: een “tunnel”

De afgelopen weken blijkt er bij alle verdeeldheid één gemeenschappelijk gedragen oplossing voor het knelpunt Dorpsstraat-N209/ “Gemeneweg”: een tunnel in het huidige tracé. Dat is door politici iedere keer voorzien van bedragen die nergens op slaan, maar als je met beroep op de “WOB” naar een onderbouwing vroeg, dan bleek deze er niet en werd het cijfer in de schoenen van een journalist geschoven. Onze vereniging heeft het kostenplaatje uit laten zoeken, want in ons Dorp woont ook een ervaren tunnelbouwer. Met een slim ontwerp kan buiten de tunnelwet worden gebleven en kunnen de waterstaatkundige bezwaren worden weggenomen. Maar dan moet je met deskundigen en bewoners om tafel gaan.

 

De verwarring tussen korte en lange termijn

Gedeputeerde Staten zet het College onder druk om de doorstroming van de N209 te verbeteren. Het College zegt niet: los eerst de knelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop op, maar probeert nu plannen door te drukken die het verkeer binnen het Dorp nog beroerder maken en veel geld kosten dat beter kan worden besteed aan een tunnel.

Voor politici die denken dat terugkomen op een verkeerd besluit gezichtsverlies oplevert: u hebt een verkeerd besluit genomen op grond van verkeerde informatie. Er ís geld voor de echte knelpunten. Die moet u op korte termijn aanpakken. Het Rijk legt de Bodegravenboog aan die de functie vervult van de slechts doorgaand verkeer aantrekkende N207 Zuid alias Bentwoudlaan. Laat de Provincie op de lange termijn maar met controleerbare cijfers aantonen of na het wegnemen van de echte knelpunten nog een met de Bodegravenboog concurrerende n207 Zuid nodig is.

 

Dus College: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 

Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop

 

De petitie kreeg meer dan 1000 handtekeningen, maar de Portefeuillehouder is banger voor de gedeputeerde dan voor de inwoners van het Dorp in zijn politieke portefeuille. Ook de Gemeenteraad kijkt weg. Van voortschrijdend inzicht is geen sprake

Alternatieven voor de N207 Zuid voor dezelfde prijs

De tunnelbak is na toetsing door experts en een aannemer te realiseren onder de €40 min met een bouwtijd van 2 jaar.Het aquaduct is in Friesland al gerealiseerd rond 2005, bouwtijd minder dan 3 jaar. Met de door het CBS bijgehouden index voor deze kunstwerken kan ook een aquaduct als dit voor minder dan €40 mln worden gerealiseerd en aangesloten op bestaande wegen aan Oost- en Westzijde van de Gouwe zonder schade voor omwonenden.  Aan de Westzijde kan naar wens de bestaande weg door de gemeente later wat worden verbreed. Aquaduct (Gouwe) en tunnel ( N209) zijn Provinciale investeringen


Vragen aan het College van B&W van Alphen aan den Rijn

Geacht College,

 

Op 17 december j.l. werd er in de commissie Ruimtelijk en Economisch Domein in de ogen van de toeschouwer overeenstemming bereikt over de richting waarin de commissie denkt m.b.t. het oplossen van de grote verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Dit als invulling van het amendement bij het besluit van Provinciale Staten over de aanleg van de N207 Zuid en de dringende oproep uit de bevolking om die knelpunten aan te pakken. Inmiddels ligt er al een Provinciaal Inpassing Plan (PIP) dat het amendement negeert. Een besluit nemen in de Gemeenteraad over het PIP zonder een duidelijk integraal plan met de oplossing van de grote knelpunten die zijn gerealiseerd vóórdat de N207 Zuid wordt aangelegd, lijkt ons in het licht van wat de bevolking en het lokale bedrijfsleven al jaren vraagt, ondenkbaar.

 

Los van bovengenoemd amendement staat het onderzoeksrapport van de werkgroep Beter Bereikbaar Gouwe. Dat beoogt een uitwerking rond de N207 Zuid. Maar door het zonder toelichting hanteren van verschillende aannamen die gelijk zouden moeten zijn, kloppen de cijfers niet. Er wordt gesproken over varianten als zouden dat alternatieven zijn, maar ze bieden slechts losse bouwstenen. Met de verschillen in aannamen zijn ze op onderdelen zelfs misleidend bij de beoordeling.  De bedoelingen van deze werkgroep zijn door politici en burgers verkeerd begrepen en door de fouten in de aannamen zijn deze varianten onbruikbaar geworden.

 

Hier komt nog bij, dat de N11 en een aan te leggen Bodegravenboog Rijkswegen zijn, waar de Provincie geen geld in hoeft te steken. Samen met de betrokken gemeenten onderbouwde argumenten voor de Bodegravenboog – via bestaande infrastructuur verkeer uit Rotterdam-Oost een extra route richting Amsterdam bieden, is voldoende. Boskoopse transportbedrijven zijn eenvoudig via een tweede oeververbinding (aquaduct) aan te sluiten. Echter, na tientallen jaren de roep van Boskoop en Hazerswoude-Dorp om de knelpunten daar op te heffen blijkt het de ambitie van de Provincie om uit eigen budget (!) een 2x2 N207 Zuid snelweg (conform voorliggende PIP) door akkers en langs het Provinciale Bentwoud aan te leggen. Deze voegt - verkeerskundig onderbouwd - niets toe aan een Bodegravenboog. Maar schaadt wel rust, natuurbeleving en recreatiewaarden van het Oostelijk deel van het Bentwoud. Tenslotte is van invulling van een verkeersvisie aan de Westzijde bij Zoetermeer, ook een onderdeel van het amendement, nog geen begin te zien.

 

In de commissie RED wordt aangenomen dat de N207 Zuid snelweg prioriteit moet hebben en daarom maar meteen moet worden doorgetrokken naar de N11 in plaats van de voor ieder zichtbare knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp aan te pakken. Die richting roept vragen op. Graag zien we die zowel aan ons als in een voorstel aan de Gemeenteraad onderbouwd beantwoord.

 

Onze vragen:

 

Als verkeerskundige berekeningen aantonen dat de N207 Z snelweg deze knelpunten niet wegneemt, maar marginaal wat doet aan de geprognotiseerde verkeersgroei op de Zijde in Boskoop en de N209 door Hazerswoude-Dorp. Voor wie doet het gemeentebestuur dit dan?

-        Voor minder dan (geteld!) 10 MKB-transportbedrijven in Boskoop met op zijn best enkele miljoenen omzet? Voor de “Glasparel”, naast tuinbouw nu ook met blokkendozen van o.a. Lidl aan de A12?

-        Zijn die paar bedrijven tussen 70 en 100 miljoen subsidie uit belastinggeld waard? Inclusief de braakliggende 2x2 bruggen zelfs honderden miljoenen?

-        Als het Rijk – eigenaar van de N11- de Bodegravenboog aan zou leggen, waar Provinciale Staten en inwoners van Alphen tot Bodegraven bijna unaniem voor pleiten, dan kan doorgaand (vracht)verkeer van de A12 en N11 gebruikmaken. Waarom dan met Provinciaal belastinggeld een Bentwoudsnelweg aanleggen en de echte knelpunten 15+ jaar doorschuiven in plaats van de prioriteit om te keren en t.z.t. nagaan of die weg wel nodig is?

-        Brengen die logistieke bedrijven hoogwaardige werkgelegenheid? Op wat planners en de eigenaar van een transportbedrijf na kennen wij geen voorbeelden. Er worden in de logistiek vooral buitenlandse chauffeurs en sjouwers aangetrokken tegen lagere lonen dan volgens de lopende cao. Een projectontwikkelaar die 1200 banen claimt in een logistieke hal – los van hun herkomst – moet dit ongeloofwaardige argument eerst maar eens onderbouwen.

-        Wordt de Gouwe beter bereikbaar? Hoe dan? De bewoners van Boskoop worden slechts ingeklemd tussen de Gouwe en de Bentwoudsnelweg. De file op de Zijde en die ene wrakke brug blijven. De sierteelt heeft alleen baat bij een aquaduct onder de Gouwe. Waarom pleit u er niet bij de Provincie voor om het beschikbare geld voor de N207 Zuid eerst te besteden aan de aanleg van een aquaduct onder de Gouwe ter hoogte van de Halve Raak in Boskoop?

-        Uiteraard heeft in Hazerswoude-Dorp een lang overdekt tracé van de N209 tussen Westeindse Vaart en de rotonde bij Weidelanden (op een slimme manier, zodat het formeel geen tunnel is), de voorkeur. Maar dat vergt nadere studie en overleg met deskundigen, omdat het Waterschap bij een eerste informele toetsing een eis had die dat onmogelijk maakte.  Hazerswoude-Dorp negeren en het amendement ook? Vindt u passanten belangrijker dan uw inwoners? Waarom negeert u dan het verkeer op de N209 ook niet? Geen cent steken in een betere doorstroming, geen dure adviesbureaus meer. De inwoners gaan vóór. Langere “groentijd” op de Dorpsstraat, kortere op de N209. Dat is toch de enige effectieve manier om het vele sluipverkeer te ontmoedigen?

-        Uw voornemen om de Dorpsstraat af te sluiten voor vrachtverkeer en tractoren lijkt ons verstandig, maar waarom niet in de hele bebouwde kom tussen de Hoogspanningsleiding in het Westen en de Middelweg in het Oosten daarvoor afsluiten? Met een aparte ontheffing met motoragent voor een doodenkele toepassing waarvoor geen alternatief onder 3,5 ton mogelijk is?

-        Wat denkt u van een “spitspaal” in een wegvernauwing aan de westzijde van het Westeinde om sluipverkeer bij het zoveelste ongeval op de N209 te dwingen om te draaien? De methode waarmee Vianen sluipverkeer aan de westkant effectief oploste

 

 

Wij zijn benieuwd naar uw beantwoording en leggen een afschrift van deze brief bij de leden van de betrokken commissies in de gemeenteraad.

 

Hoogachtend

 

Bestuur Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude / Boskoop


 

Eerst bestaande knelpunten oplossen, dan goed afwegen


Voor een overzicht van alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd lees de visie bereikbaarheid (versie voorjaar 2018)


Voor Hazerswoude-Dorp lijkt er maar één oplossing voor het bestaande knelpunt, veroorzaakt door verkeer uit Rotterdam-West, Bleiswijk (Veiling) en Zoetermeer (Australiëweg): een "onderdoorgang" van het gebied tussen Noord- en Zuidvaart. De lengte kan op een slimme manier net binnen de grenzen van de tunnelwet blijven. De projectorganisatie van de Provincie heeft aanvankelijk met suggestieve voorstellingen van viaducten en afstotelijke tunnelplaatjes en later met onbegrijpelijke omleidingsroutes en linksafverboden verdeeldheid gecreëerd onder de bevolking van dit Dorp. 


Voor Boskoop is er ook maar één snelle oplossing voor het bestaande knelpunt: een rondweg van de Roemer naar een aquaduct ter hoogte van de Halve Raak aan de Noordzijde van Boskoop.  Dan is de aansluiting op de N11 maar 3 kilometer verder en veel dichter bij dan de 9 km zuidelijk gelegen A12. Daarbij een verbod voor vrachtverkeer over de Zijde - dat kan via de verlengde Roemer snel bij het aquaduct komen - en een verbod op opening van de hefbrug tijdens de ochtend- en de avondspits om vermijdbare filevorming te voorkomen. Bovendien is nu een een eenvoudige aansluiting te maken tussen de Snijdelwijk en Waterrijk via de rotondes in de Zijde en Laag Boskoop en vervolgens met de genoemde rondweg. Zo'n 60% van alle verkeer over de Hefbrug gaat van/naar de N11, maar hoeft dan niet meer over de Zijde. Scheelt 35% verkeer op de Zijde  en 25-50% (deeltracé's verschillen) op de N207 ten Oosten van de Gouwe.  Er ligt 80 miljoen voor de N207 Zuidplannen op de plank. In Friesland bouwden ze 10 jaar geleden een aquaduct van de benodigde breedte al voor 25 mln. Wij pleiten ervoor die te investeren in ons veel aantrekkelijker voorstel. Zowel op basis van de cijfers als door de veel positiever uitwerking op milieu en leefbaarheid. Niemand is verplicht een genomen besluit ook uit te voeren als dat niet nodig blijkt.


Provinciale Staten is door de lobby van de coalitie van 4 verenigingen ("Molenberaad"- 2017) gaan twijfelen en heeft bij haar besluit over de omstreden aanleg van de N207 Zuid (slecht 1 stem meerderheid in Provinciale Staten) een amendement aangenomen dat de gedeputeerde dwingt tot een masterplan waaruit blijkt hoe deze weg daarin past en een oplossing voor het knelpunt Hazerswoude-Dorp voordat er één spa in de grond gaat. Maar de gedeputeerde doet er zelf niets aan en probeert het College van Alphen aan den Rijn voor zijn karretje te spannen en procedureel om het amendement heen te komen  

De Gedeputeerde toont in zijn handelen niet bezig te zijn met het oplossen van voor ieder zichtbare knelpunten op de Zijde in Boskoop en de N209 in Hazerswoude Dorp,


we hebben heel wat te verliezen: Kijk eens naar dit filmpje van het schitterende Rietveld .... 


Eens? Word lid!

De besluitvorming in Provinciale Staten gaat met kleine stapjes. Er is nog niets besloten dat onomkeerbaar is. Er wordt nu gewerkt aan een masterplan. Maar het roer gaat merkbaar niet zonder moeite om.  Zie het laatste nieuws. Wordt daarom gratis lid van onze vereniging.

Wilt u sponsor worden van onze uitgaven aan de juridische procedures die we met de andere verenigingen laten doen? Stort dan uw bijdrage op NL92 ABNA 0518 6323 93 t.n.v. Vereniging Natuurbehoud Groenpoort onder vermelding "sponsoring juridische procedures"

Bestuur vereniging

  • Anton Rijkaart– voorzitter : een geboren en getogen “Dorper” en actief in de sierteelt
  • Fien Verbij– secretaris : woont in het Rietveld , is boerin en agrarisch geschoold adviseur, 
  • Robert Hagendoorn– penningmeester: woont 40+ jaar aan de Voorweg en kent Boskoop en de Sierteelt sinds zijn pensionering als ondernemingsbestuurder heel goed.
  • Piet Baxmeier geboren en getogen “Dorper”, zelfstandig ondernemer
  • Jane Meerburg: woont al tientallen jaren in de streek, apotheker 
  • Peter van Kampen: woont al tientallen jaren in H-Dorp