Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

De Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude / Boskoop heeft tot doel de rust, natuurbeleving en natuurwaarden in het gebied tussen A12 en N11, Gouwe en HSL, te behouden. Niet door alle veranderingen tegen te houden. Maar door bestaande knelpunten in wegverbindingen op te lossen binnen het bestaande tracé en verdere versnippering van het landschap te voorkomen.


Laatste nieuws

Hierboven kaartje met voorstel Molenberaad aan Provincie en Gemeente-besturen voor "scenario 6". Een alternatief dat de knelpunten écht oplost, zonder aantasting Bentwoud / Groene Hart én kan worden betaald met de al beschikbare middelen.


Januari 2018 Molenberaad :  Coalitie van verenigingen Behoud van Landelijk Waddinxveen, Bewoners Weidelanden,  Natuurbehoud Groenpoort en Vrienden van het Bentwoud   met meer dan 500 leden bereidt petitie aan GS voor


2018 aug Verkeersonderzoek voor berekenen effecten wegen/tunnel aanleg. Deze coalitie heeft al een verkeersonderzoek laten doen bij hetzelfde bureau als waar Provincie en Gemeenten hun berekeningen laten doen. Dat is voor het gebruik van hun rekenmodel en de computertijd, ca €1500 per keer. Er ligt nog een opdracht voor vervolgonderzoek klaar. 


2018 op 10 september houdt de gemeente Alphen a/d Rijn een soort terugkoppelingsbijeenkomst over  de 2e oeververbinding. Een warrig verhaal  voor een groep belanghebbenden die tamelijk willekeurig waren uitgenodigd cq zichzelf hadden uitgenodigd. Wat beelden van de presentatie van onduidelijk gekozen varianten en een opzetje voor een verder geheim selectieproces LEZEN 


2018 op 9 en 15 oktober houdt de Provincie een tweetal infoavonden onder een nieuwe vlag "Programmatische Aanpak Gouwe". Een nieuwe probleemstelling, een wethouder die daar aan meewerkt, een zeer onduidelijk verband met de N207 Zuid. De voorbereiding daarvan LEEK een tweetal bijeenkomsten met een samenraapsel van overlegpartners. Maar wat er nu wordt gepresenteerd is heel anders, vertoont een aantal warrig gekozen varianten en 1 variant die volledig afwijkt van wat in de voorbereidingsbijeenkomsten was geadviseerd. EIGEN OPNAMEN 9 okt; OPNAME onderhandse versie 27 september, OFFICIËLE VERSIE 24 oktober en NIEUWSBRIEF op een website die niemand kent, maar inspraak suggereert. 


2018 okt Onze coalitie Molenberaad heeft enkele documenten ingediend bij Provincie en Gemeenten:

Commentaar op de 5 scenario's van de Programmatische Aanpak Gouwe LEZEN

Ons alternatief, aangeboden in de vorm van scenario 6 LEZEN en een toelichting LEZEN

2018 nov Klachtenbrief LEZEN over de wijze waarop de overheden de N207 Zuid en PAG aanpakken en de toelichting daarop LEZEN

2018 nov Gouwe verbreden? De gedeputeerde Vermeulen heeft kennelijk genoeg geld om de Gouwe te willen verbreden ten koste van de geheel onderheide N207. Dat nieuws heeft ons de PAG scenario's bereikt. Die N207 zou zo ooit druk worden dat daarvoor een 80 miljoen kostende N207 Zuid nodig is. Maar dat is kennelijk achterhaald. Dat daarvoor behalve afschrijven op de duurste weg van Nederland ook de net voor vele miljoenen vernieuwde schoeiing moet worden gesloopt en vernieuwd is hem vast ontgaan. De tot monument verklaarde hefbruggen behouden uiteraard hun nauwe doorgang, waardoor van tijdwinst voor het elkaar passeren van de containerschepen met Heineken bier nihil zal blijven. Maar voor maatregelen om de echte knelpunten aan te pakken is geen geld. 


Knelpunten in de regio worden niet aangepakt

Al 40 jaar is de kruising van de N209 met de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp een bron van lawaai, stank en fijnstof. 
De Provincie heeft er in al die jaren behalve nieuw asfalt en slimmere verkeerslichten NIETS aan gedaan. Iedere dag vele kilometers file op de N209 voor de verkeerslichten en honderden meters in de Dorpsstraat.


Lange files op de hoofdverkeersader voor het intern transport van Greenport Boskoop over de Gouwe. 
De Provincie heeft jaren geleden goedkeuring gegeven aan een containerhaven in Alphen ad Rijn. Maar heeft aan de afmetingen van containerschepen geen eisen van betekenis gesteld. Tegelijkertijd heeft de Provincie de oude hefbruggen met smalle doorvaart bij Boskoop en Waddinxveen tot beschermd monument verklaard en niets gedaan aan beperking van de openstelling, met name tijdens de spits en aan verruiming door de containerschepen ook op zondag te laten varen. Er zijn schippers genoeg die daar geen bezwaar tegen hebben. 

De Provincie veroorzaakt een nieuw knelpunt met de N207 Zuid

De Provincie werkt sinds 2014 niet aan het oplossen van genoemde knelpunten, maar kwam met een plan voor een N207 Zuid met naar later bleek heel andere bedoelingen dan het helpen van de betrokken gemeenten. Het gemeentebestuur van Waddinxveen wilde wel een “westelijke randweg” in het kader van megalomane groeiplannen om maar niet te hoeven fuseren met Gouda. Een industrieterrein "Glasparel" waar geen glastuinders komen maar een mega distributiecentrum van Lidle kwam. En een mega woonwijk "Triangel" die concurreert met een nieuwbouw wijk Westergouwe van Gouda aan de andere kant van de A12. Die randweg kreeg steun van de nieuwe fusiegemeente Alphen ad Rijn met het argument dat Greenport Boskoop dit nodig heeft.  

Maar door ons in 2015 gepresenteerde keiharde CBS cijfers dat de sierteeltproductie in Boskoop al heel lang krimpt en in Brabant en Limburg zo hard groeit dat dit vele malen groter is, hielpen dit argument om zeep. Nu wordt er gesproken over een “robuuste infrastructuur”. Voor wie en wat bleef in het vage, maar wat we al vreesden blijkt uit het volgende. De meest recente MER geeft namelijk geen onderbouwing. Verkeerskundigen uit onze coalitie met 3 andere verenigingen in de Regio (Uit Waddinxveen, Hazerswoude Dorp en de Vrienden van het Bentwoud, samen met meer dan 500 leden) hebben met hetzelfde model als de Provincie en Gemeenten gebruiken, berekend dat het verkeer op de Zijde in Boskoop er minder dan 4% - ruim binnen de onzekerheidsmarge - in 2030 door vermindert en Hazerswoude Dorp er 21 % bij krijgt t.o.v. nietsdoen in 2030.   Iedereen die dit gebied een beetje kent begrijpt dat zo’n weg een enorme stroom sluipverkeer Rotterdam Oost – Amsterdam op gang brengt. Amsterdam kan niet meer auto's bergen, dus het leidt slechts tot een langere file bij Schiphol. Het College van Amsterdam hamert niet voor niets op een beter OV om Amsterdam te bereiken en heeft niet voor niets de parkeertarieven naar de top van Europa verhoogd. 

De N207 Zuid (en Noord) lost het probleem van Amsterdam om al die auto's te bergen niet op, maar veroorzaakt wel héél veel lawaai bij de wijken tussen de Gouwe en de N207 Zuid. Die weg krijgt zoveel doorgaand verkeer dat het voor 2x2 rijstroken geschikte tracé de opstap naar een A3 wordt. Die heeft de 2e Kamer indertijd afgewezen om het Groene Hart te sparen, maar dat telt voor de VVD niet. Ook niet dat het net aangelegde Bentwoud daar voor zo'n 50% haar natuur- en recreatieve waarde mee verliest. De Gemeenteraad van de 100.000 plus gemeente Alphen ad Rijn kan wel geen doorgaand verkeer willen, maar daar wordt door het Provinciaal bestuur niet naar geluisterd. Deze fusiegemeente heeft daar niets aan verbeterd. Hoe betrouwbaar en bekwaam is de Provincie?

Twee hoge bruggen met 2x2 rijstroken: de Maximabrug voor grote transporten van de plaatselijke betonfabriek en de Amaliabrug voor afslaand verkeer van de A12 naar Gouda Westergouwe en Waddinxveen Triangel. Beide meer dan €60 mln. Beide nauwelijks gebruikt. Verkeerde planning of een A3 in stapjes? 

Een Provincie met een verhaal over de noodzaak wat te doen aan een steeds drukker wordende N207 langs de Gouwe, een betere ontsluiting van de Greenport Boskoop. Toverwoord “robuuste infrastructuur”. En nu een N207 die volgens een recent provinciaal plan smaller kan worden gemaakt om de Gouwe te verbreden voor de Heineken bier containerboten!

Een reeks “varianten” voor het doortrekken naar de N11 die vuur trekken omdat ze dwars door geliefde natuurgebieden Rietveld en Zaans Rietveld gaan. En dus (voorlopig) worden ingetrokken. Maar recent weer opgedoken in een Provinciaal scenario… 

Een MER van 750 pagina’s voor het gedeelte tussen de A20 en Boskoop, die uiteraard de voorgeschreven indeling volgt die een controlecommissie “dus” goed vindt, maar inhoudelijk niet meer dan verbale argumentatie is die niet eens het niveau van een bachelor scriptie haalt. 

De zo genoemde “zienswijzen” (nieuw woord voor “bezwaar) op de MER gaan met één algemene volzin de prullenmand in.

De projectorganisatie van de Provincie weigert bij zogenaamde inspraakbijeenkomsten nog over de (on)zin van de N207 Zuid te praten, “want de politiek heeft besloten dat die weg er komt” . Niet waar, het is dan pas een voornemen tot …. 

Er komen inloopavonden waarin je slechts over de inpassing wat suggesties op gele papiertjes mag doen. Die suggereren inspraak en betrokkenheid, maar er wordt niets vastgelegd of mee gedaan. 

De uitdrukkelijke wens van Provinciale Staten en Gemeenteraad van Alphen om de inpassing van de N207 Zuid plannen in het gehele gebied te plaatsen wordt genegeerd. Voor de hand ligt het gebied tussen N11, A12 en A4 in beschouwing te nemen, waarbij ook de N209 en de A20 belangrijke aanvoerroutes zijn. Maar nee, de Provincie beperkt zich tot een “Programmatische Aanpak Gouwe” (PAG).

Een door de Provincie geselecteerd gezelschap “belanghebbenden” mag meepraten over de PAG. Daar bleek een opmerkelijke eensgezindheid. Bij de 2ebijeenkomst kwam de Provincie met een aantal wonderlijk samengestelde “scenario’s”, waarvan de laatste haaks stond op wat in de eerste bijeenkomst besproken was. 

Zoals bij eerdere scenario's vindt de zo genoemde "trechtering" - de weging van de alternatieven volgens onbekende criteria - in besloten ambtelijke / politieke bijeenkomsten plaats. Verantwoording naar de buitenwereld wordt niet gegeven. Verbeeld je dat burgers ontdekken dat je onbekwaam bent. Of, nog erger, onbetrouwbaar ...

Uit berekeningen die onze verkeerskundigen met hetzelfde model als de Provincie gebruikt bij het zelfde bureau laten doorvoeren blijkt dat de N207 Zuid géén toegevoegde waarde heeft voor het wegnemen van de zelf opgeworpen knelpunten. Integendeel. Maar ons alternatief zonder N207 Zuid en met een Noordelijke rondweg en aquaduct naar de Halve Raak in Boskoop plus ontsluiting van de Snijdelwijk en Waterrijk naar diezelfde rondweg levert 35% minder verkeer op de Zijde in Boskoop op als de hefbrug wordt afgesloten voor vrachtverkeer. De aanleg van de Bodegravenboog levert 25-50% minder op de N207 langs de Gouwe. Niet aanleggen van de N207 Zuid door het Bentwoud levert volgens de laatste berekeningen 13% krimp op de N209 door het Dorp in 2030 i.p.v. een groei met 21 %. Plannen voor een onderdoorgang van de N209 in Hazerswoude Dorp worden door de Provincie genegeerd. Wij dagen de politici en ambtenaren uit om onze berekeningen met hetzelfde model en uiteraard onafhankelijke controleerbaar te weerleggen. Onze verkeerskundigen zijn niet alleen zeer ervaren, één ervan heeft zelfs jaren bij hetzelfde adviesbureau gewerkt.

Het bureau dat de verkeersberekeningen uitvoerde bleek ineens niet meer te willen meewerken aan een extra door het Molenberaad betaalde berekening als de Provincie niet meewerkte. De gedeputeerde nam niet eens de moeite op een schriftelijk verzoek en telefonische navragen te reageren…. 

De onder de naam "Molenberaad" samenwerkende verenigingen  hebben begin november 2018  een formele klachtbrief ingediend over de wijze waarop de Provincie bij dit alles te werk gaat. Zie KLACHTBRIEF aan de bestuurders en raden van Provincie en de Gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.


Het is triest dat de Provincie, maar ook tenminste een nog zittende wethouder van Alphen a/d Rijn niet willen praten, niet willen luisteren en de verdenking op zich laden een weg te willen aanleggen die in geen enkel opzicht bijdraagt aan de belangen van burgers en MKB in de regio, maar overbodig een deel van het Groene Hart, de leefbaarheid en natuur en milieu verder blijvend aantast.


De ambitieuze VVD gedeputeerde moet gezien de onlogische en zeer zwak onderbouwde plannen wel een dubbele agenda hebben. Al eind 2014 bevestigde  Wethouder de Jong uit Waddinxveen het A3 plan in een gesprek van een bestuurslid van ons, met getuigen.  Dat is ons recent nog eens bevestigd uit betrouwbare bron. Voor een overzicht zie de kaart. Lees meer over het A3 tracé in onze flyer en lees onze vragen en antwoorden.


 

Eerst bestaande knelpunten oplossen, dan goed afwegen


Voor een overzicht van alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd lees de visie bereikbaarheid (versie voorjaar 2018)


Voor Hazerswoude-Dorp lijkt er maar één oplossing voor het bestaande knelpunt, veroorzaakt door verkeer uit Rotterdam-West, Bleiswijk (Veiling) en Zoetermeer (Australiëweg): een "onderdoorgang" van het gebied tussen Noord- en Zuidvaart. De lengte kan op een slimme manier net binnen de grenzen van de tunnelwet blijven. De projectorganisatie van de Provincie heeft aanvankelijk met suggestieve voorstellingen van viaducten en afstotelijke tunnelplaatjes en later met onbegrijpelijke omleidingsroutes en linksafverboden verdeeldheid gecreëerd onder de bevolking van dit Dorp. Lees meer hierover in het verslag van onze eerste openbare ledenvergadering op  in de presentatie die daar is gegeven, in onze flyer en onze vragen en antwoorden


Voor Boskoop is er ook maar één snelle oplossing voor het bestaande knelpunt: een rondweg van de Roemer naar een aquaduct ter hoogte van de Halve Raak aan de Noordzijde van Boskoop.  Dan is de aansluiting op de N11 maar 3 kilometer verder en veel dichter bij dan de 9 km zuidelijk gelegen A12. Daarbij een verbod voor vrachtverkeer over de Zijde - dat kan via de verlengde Roemer snel bij het aquaduct komen - en een verbod op opening van de hefbrug tijdens de ochtend- en de avondspits om vermijdbare filevorming te voorkomen. Bovendien is nu een een eenvoudige aansluiting te maken tussen de Snijdelwijk en Waterrijk via de rotondes in de Zijde en Laag Boskoop en vervolgens met de genoemde rondweg. Zo'n 60% van alle verkeer over de Hefbrug gaat van/naar de N11, maar hoeft dan niet meer over de Zijde. Scheelt 35% verkeer op de Zijde  en 25-50% (deeltracé's verschillen) op de N207 ten Oosten van de Gouwe.  Er ligt 80 miljoen voor de N207 Zuidplannen op de plank. In Friesland bouwden ze 10 jaar geleden een aquaduct van de benodigde breedte al voor 25 mln. Wij pleiten ervoor die te investeren in ons veel aantrekkelijker voorstel. Zowel op basis van de cijfers als door de veel positiever uitwerking op milieu en leefbaarheid. Niemand is verplicht een genomen besluit ook uit te voeren als dat niet nodig blijkt.

Provinciale Staten is door de lobby van de coalitie van 4 verenigingen ("Molenberaad"- 2017) gaan twijfelen: lees de petitie 

De Gedeputeerde toont in zijn handelen niet bezig te zijn met het oplossen van voor ieder zichtbare knelpunten op de Zijde in Boskoop en de N209 in Hazerswoude Dorp, maar zich alleen te interesseren in de wensen van de Firma's Heineken en Royal van Lent Shipyards (jachtenbouw voor superrijken). Daarvoor zijn gigantische investeringen gedaan in een Maximabrug over de Oude Rijn bij Alphen, een nieuwe sluis bij Gouda en de Amaliabrug bij Waddinxveen. Bij elkaar al rond 200 miljoen. Nieuwe investeringen van 80 miljoen zijn gepland voor het A3 tracé dat op kousenvoeten met benamingen die eindigen op "LAAN" onder de noemer N207 Zuid in stappen wordt doorgedrukt. Een verbreding van de Gouwe ten koste van de geheel op heipalen gelegde peperdure N207 en de voor vele miljoenen net voltooide nieuwe schoeiing daarlangs is het jongste plan van de gedeputeerde. Een verbreding die nergens toe leidt, want de smalle tot monument verklaarde hefbruggen blijven. Wat bezielt die man en zijn VVD om zoveel belasting geld aan een paar rijke bedrijven te besteden, maar niet aan het wegnemen van voor ieder zichtbare knelpunten?  


we hebben heel wat te verliezen: Kijk eens naar dit filmpje van het schitterende Rietveld .... 


Eens? Word lid!

De besluitvorming in Provinciale Staten gaat met kleine stapjes. Er is nog niets besloten dat onomkeerbaar is. Er wordt nu gewerkt aan een masterplan. Maar het roer gaat merkbaar niet zonder moeite om.  Zie het laatste nieuws. Wordt daarom gratis lid van onze vereniging.

Wilt u sponsor worden van onze uitgaven aan de verkeersonderzoeken die we met de andere verenigingen laten doen? Stort dan uw bijdrage op NL92 ABNA 0518 6323 93 t.n.v. Vereniging Natuurbehoud Groenpoort onder vermelding "sponsoring verkeersonderzoek"

Bestuur vereniging

  • Anton Rijkaart– voorzitter : een geboren en getogen “Dorper” en actief in de sierteelt
  • Fien Verbij– secretaris : woont in het Rietveld , is boerin en agrarisch geschoold adviseur, 
  • Robert Hagendoorn– penningmeester: woont 40+ jaar aan de Voorweg en kent Boskoop en de Sierteelt sinds zijn pensionering als ondernemingsbestuurder heel goed.
  • Piet Baxmeier geboren en getogen “Dorper”, zelfstandig ondernemer
  • Jane Meerburg: woont al tientallen jaren in de streek, apotheker 
  • Peter van Kampen: woont al tientallen jaren in H-Dorp, lid van de Dorpsraad

Voor wie meer wil weten: Provinciaal plan N207 Zuid

Wij passen, anders dan het Provinciebestuur, hoor en wederhoor toe. u kunt hier dus vinden hoe het Provincie bestuur er over denkt. Klik hier voor een korte video met tekst en uitleg over de onderzochte alternatieven en de stand van zaken qua besluitvorming en procedure.

Klik hier voor een bijlage met de route die wij verwachten dat na veel ontkennen toch door de politici wordt gekozen. De ervaring heeft ons geleerd dat de overheid nogal eens van opvatting en inzicht verandert. Wisselende coalities, andere wethouders en gedeputeerden.